Aftenposten Interaktiv Navigasjonsfelt

Tekstnavigering

Annonsører
Oppdatert: 28. november 1997 kl. 15:03

Kjuus tapte i Høyesterett

(Foto: Aftenposten)
Hvit Valgallianse leder, Jack Erik Kjuus, i Høyesterett.
Høyesterett delte seg i 12 mot fem, men flertallet førte til at anken fra Jack Erik Kjuus i Hvit Valgallianse ble forkastet.

FRODE SÆTRAN

Dermed står dommen fra Oslo byrett fra februar i år fast. Jack Erik Kjuus er dømt til 60 dagers betinget fengsel, pluss en bot på 20 000 kroner. Kjuus er dømt etter straffelovens paragraf 135a, kalt rasismeparagrafen.

Fremmedkulturell
Saken i Høyesterett har vært av svært prinsipiell karakter og samlet 17 høyesterettsdommere i plenum for første gang siden 1970. Det har dreid seg om retten til ytringsfrihet kontra retten til å få være i fred for rasehets og til fritt å stifte familie. 70 år gamle Jack Erik Kjuus er leder for det politiske partiet Hvit Valgallianse. I september 1995 delte partiet ut propaganda der det gikk inn for å sterilisere adoptivbarn som har fremmedkulturell bakgrunn. Partiet gikk også inn for å sterilisere "den fremmede parten" i blandede parforhold, dersom vedkommende ikke ville skille lag og flytte ut av landet. Det samme skulle gjelde for parets felles barn.

Høyesterett delte seg da ankespørsmålet skulle avgjøres. Fem dommere, blant andre Ketil Lund, ville at anken skulle tas til følge og at Jack Erik Kjuus skulle frifinnes. 12 dommere sørget for at anken fra Kjuus og hans forsvarer, høyesterettsadvokat John I. Henriksen, ble forkastet. Henriksen og Kjuus anket fordi de mente Oslo byrett hadde dømt på feil lovanvendelse.

Etnisk rensing
Flertallet slo fast at utsagnene i partiprogrammet rettet seg mot den mørkhudede del av befolkningen og at det viste sterk ringeakt for denne delen av befolkningen. Flertallet understreket at politiske ytringer i en politisk debatt ligger i kjerneområdet for hva Grunnloven skal verne om, og at adgangen til å innskrenke denne retten er svært begrenset. Men Høyesterett slo likevel fast at ytringsfriheten ikke betyr at enhver ytring skal være straffefri. Retten mente at disse utsagnene var helt ekstreme. Dommer Karenanne Gussgard brukte uttrykket etnisk rensing om Hvit Valgallianses partiprogram.

Mindretallet var enige med flertallets oppfatninger og karakteristikk av uttalelsene til partiet, men mente at rasismeparagrafen likevel ikke kunne brukes i dette tilfellet. De støttet John I. Henriksens innsigelser om feil lovanvendelse i byrettsdommen. Mindretallet mente at en straff i denne saken, hvor det dreier seg om en politisk debatt, angrep Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet. Mindretallet understreket at Grunnloven står over vanlig lov.

Utgiver: Aftenposten A/S, Akersgaten 51, 0180 Oslo. Ansvarlig redaktør Einar Hanseid.
Henvendelser angående denne tjenesten rettes til webmaster@aftenposten.no.

Copyright © 1997 Aftenposten.